Privacybeleid

Definitie

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die een uitzendovereenkomst heeft met Job-Hop;
c. Job-Hop; verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van een Uitzendkracht;
d. Website: de website onder www.job-hop.work

 

1. Algemeen

1.1 In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Job-Hop de persoonsgegevens van haar Uitzendkrachten verwerkt.

 

2. Persoonsgegevens

2.1 Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Job-Hop verwerkt de volgende gegevens over haar Uitzendkrachten:
– Naam
– (E-mail)adres
– Telefoonnummer
– Arbeidscontract(en)
– Kopie identiteitsbewijs en documentgegevens
– Uitgangsuurloon en de inschaling(en) in cao(‘s) waarvoor zij werkzaam zijn
– Werkhistorie
– Voorkeuren en beschikbaarheid
– Salarisbetalingen
– Loonstroken
– Profielfoto
– Motivatie
– Overzicht van vaardigheden en competenties
– Opleidingen en diploma’s
– Verklaring Omtrent Gedrag (indien van toepassing)
– IBAN (bankrekeningnummer)
– BIG-registratie (indien van toepassing)
– Handelingenlijst (indien van toepassing)
– Uitslag referentieonderzoek (indien van toepassing)
– Curriculum Vitae dat u ons hebt verstrekt
– BSN

2.2 Job-Hop verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens van een Uitzendkracht wanneer de desbetreffende Uitzendkracht deze persoonsgegevens bij inschrijving/aanmelding aan Job-Hop heeft doorgegeven:
1. door zich aan te melden bij Job-Hop middels het opsturen van het CV;
2. door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten van Job-Hop;
3.doordat de Uitzendkracht zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Job-Hop.

2.3 Indien de Uitzendkracht verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal de Uitzendkracht geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt. De Uitzendkracht is nooit verplicht zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken. Echter, indien de Uitzendkracht zijn of haar persoonsgegevens verstrekt, maar niet de gegevens verstrekt die de Uitzendkracht verplicht is om te verstrekken, kan het zo zijn dat Job-Hop de dienst niet kan uitvoeren.

 

3. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

3.1 Job-Hop verwerkt de persoonsgegevens van een Uitzendkracht op basis van een wettelijke grondslag, zoals: toestemming, de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.

3.2 De gerechtvaardigde belangen van Job-Hop zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer enz.

3.3 Job-Hop verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

  • het werven en selecteren van Uitzendkrachten, het matchen van Uitzendkrachten aan opdrachtgevers, het uitzenden en ter beschikking stellen van Uitzendkrachten aan opdrachtgevers en alle andere activiteiten en processen die daarmee gepaard gaan en die noodzakelijk zijn voor het op een goede en correcte wijze verlenen van de diensten van Job- Hop;

  • het uitvoeren van identificatie en verificatie handelingen voor het aangaan van de uitzendovereenkomst;

  • de uitvoering van de uitzendovereenkomst en alle daarbij behorende activiteiten.

 

4. Minderjarigen

4.1 In sommige gevallen vraagt Job-Hop expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Uitzendkracht jonger is dan 16 jaar, heeft de Uitzendkracht in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Job-Hop. De ouder of voogd kan ik dat geval ook altijd de aan Job-Hop verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

 

5. Doorgifte aan derden

5.1 Job-Hop zal de persoonsgegevens van haar Uitzendkrachten niet aan derden doorgeven, tenzij:

i. de doorgifte geschiedt aan een door Job-Hop voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Job-Hop een overeenkomst heeft gesloten die onder andere erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

ii. Job-Hop op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties; of

iii. Job-Hop voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt van derden dienstverleners, die namens Job-Hop bepaalde diensten uitvoert, zoals IT-diensten of betalingsdiensten.

 

6. Cookies

6.1 Job-Hop maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid van Job-Hop dat op de website (www.job-hop.work) gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Job-Hop cookies gebruikt.

 

7. Rechten van Uitzendkrachten

7.1 De Uitzendkracht heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Uitzendkracht heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Daarnaast kan de Uitzendkracht Job-Hop verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid.

7.2 Indien de Uitzendkracht toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Uitzendkracht te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken.

7.3 Indien de Uitzendkracht van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Uitzendkracht vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Uitzendkracht Job-Hop bereiken op info@job-hop.work.

7.4 Uitzendkrachten kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden naar info@job-hop.work.

 

8. Bewaartermijn

8.1 Job-Hop bewaart persoonsgegevens gedurende de periode dat de Uitzendkracht werkzaam is bij Job-Hop, vanaf het moment van het ondertekenen van de uitzendovereenkomst, tenzij Job-Hop op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

9. Beveiliging

9.1 Job-Hop heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Uitzendkrachten te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

10. Wijzigingen in het Privacybeleid

10.1 Job-Hop behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Job-Hop adviseert Uitzendkrachten dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassing zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 17 juli 2019.

PRIVACY BELEID